shadow_left
Logo
Shadow_R
Odwiedza nas 3 gości

Wymiany międzynarodowe

Niemcy
Holandia
Szkocja
Włochy
Anglia
 
 
   
Regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2015/2016 PDF Drukuj Email

Regulamin rekrutacji kandydatów

do oddziałów klasy pierwszej w XII LO w Krakowie

na rok szkolny 2015/2016

 

§ 1

Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią:
1. Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232);
2. Rozporządzenie MEN z 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw (Dz. U. Nr 58 poz. 504; Nr 67 poz. 585; z 2006r. Nr 31, poz. 217);
3. Rozporządzenie MEN z 11 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. 2008, Nr 67 poz. 412);
4.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz.873);
5. Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie corocznie określająca zasady i terminy rekrutacji do szkół województwa małopolskiego.

 § 2

Rekrutacja kandydatów do klas pierwszych odbywa się w systemie elektronicznym OMIKRON.

§ 3

1.    Wszystkie dane kandydata niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji wprowadzają do elektronicznej bazy systemu gimnazja, do których kandydaci uczęszczali (z wyjątkiem kandydatów spoza województwa małopolskiego, których dane do sytemu wprowadza szkoła pierwszego wyboru).

2.    W okresie rekrutacji (zgodnie z terminarzem ustalonym przez Małopolskiego Kuratora Oświaty) kandydaci, dla których XII LO jest szkołą pierwszego wyboru, a których gimnazja nie należą do systemu rekrutacji elektronicznej, składają w sekretariacie XII LO ujednolicone podanie o przyjęcie do szkoły według wzoru stanowiącego załącznik Decyzji Małopolskiego Kuratora Oświaty (WZÓR PODANIA).

3.    Laureaci i finaliści konkursów organizowanych przez kuratora oświaty dołączają do podania o przyjęcie do szkoły zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty.

4.    Kandydaci czynnie uprawiający sport, ubiegający się o przyjęcie do klasy o profilu sportowym  dołączają do podania o przyjęcie do szkoły stosowne zaświadczenie z klubu sportowego w terminie określonym przez szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną - do 20 czerwca bieżącego roku. Dokument ten stanowi podstawę ewentualnego zwolnienia Ucznia z zajęć wychowania fizycznego na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

5.    Kandydaci z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami dołączają do podania o przyjęcie do szkoły orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

§ 4

1.    Szkoła nie przeprowadza egzaminów wstępnych.

2.    Do XII LO będą przyjmowani kandydaci, według rankingu punktowego wynikającego z zastosowania procesu postępowania rekrutacyjnego. Na listach przyjętych do poszczególnych zespołów klasowych znajdą się tylko te osoby, które uzyskały największą liczbę punktów.

3.    Po zebraniu wszystkich danych system OMIKRON automatycznie przydzieli kandydata do określonej szkoły i klasy na podstawie wskazanych przez niego preferencji wpisanych w ujednoliconym podaniu do elektronicznej bazy danych oraz sumy punktów uzyskanych z następujących składowych:

A) wynik egzaminu gimnazjalnego – maksymalnie 100 punktów (na podstawie zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu);
B) oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przy rekrutacji do wybranej klasy - maksymalnie 80 punktów;
C) szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum - maksymalnie 20 punktów.

4.    Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej przelicza się na punkty według zasady, że jeden procent odpowiada 0,2 punktu. Oznacza to, że za wyniki każdej części egzaminu (język polski, historia i wiedza o społeczeństwie, matematyka, część przyrodnicza oraz język obcy nowożytny na poziomie podstawowym) można uzyskać maksymalnie 20 punktów.

5.  Oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum przelicza się na punkty następująco:

 celujący 20 punktów
 bardzo dobry
 18 punktów
 dobry 15 punktów
 dostateczny 10 punktów
 dopuszczający 2 punkty


6.    Przedmioty punktowane ze świadectwa ukończenia gimnazjum oraz realizowane w XII LO w wymiarze rozszerzonym w poszczególnych profilach przedstawia poniższa tabela:

Klasa Przedmioty realizowane w wymiarze rozszerzonym Przedmioty punktowane w procesie rekrutacyjnym Realizowane języki obce 
A Medialno - artystyczna
j. polski, historia,
j. angielski lub j. niemiecki
 j. polski, j. obcy oraz dwa wybrane spośród: historia, WOS, plastyka
 GJ¹
B Psychologiczno - pedagogicznaj. polski, biologia,
j.
angielski lub j. niemiecki
 j. polski, j. obcy oraz dwa wybrane spośród: historia, biologia, WOS GJ¹
C Medycznabiologia, chemia,
j.
angielski lub j. niemiecki
j. polski, j. obcy oraz dwa wybrane spośród: biologia, chemia, matematyka GJ¹
D Sportowageografia, biologia, j. angielski
lub j. niemiecki
j. polski, j. obcy oraz dwa wybrane spośród: biologia, geografia, wychowanie fizyczne GJ¹
E Geograficzno - językowageografia, j. angielski,
j. hiszpański lub j. włoski
 j. polski, j. obcy oraz dwa wybrane spośród: drugi j. obcy, geografia, WOS E1/E2
F Politechnicznamatematyka, chemia lub fizyka,
j. angielski lub j. niemiecki,
j. polski, j. obcy oraz dwa wybrane spośród: matematyka, chemia, fizyka, informatyka GJ¹
G EuropejskaWOS, geografia,
j.
angielski lub j. niemiecki
j. polski, j. obcy oraz dwa wybrane spośród: geografia, historia, WOS, drugi j. obcy
 GJ¹

 ¹GJ czyli międzyklasowe grupy językowe realizujące JĘZYK WIODĄCY i język dodatkowy z listy:
J. ANGIELSKI i j. niemiecki
J. ANGIELSKI i j. rosyjski
J. ANGIELSKI i j. włoski
J. ANGIELSKI i j. francuski
J. ANGIELSKI i j. hiszpański
J. NIEMIECKI i j. angielski

Do wyboru przez ucznia jeden z wariantów JĘZYKA WIODĄCEGO i języka dodatkowego:
E1 to grupa językowa J. ANGIELSKI i j. hiszpański
E2 to grupa językowa J. ANGIELSKI i j. włoski

Na JĘZYK WIODĄCY jako przedmiot realizowany w wymiarze rozszerzonym przypada minimum 4 godziny tygodniowo, na język dodatkowy 3 godziny tygodniowo.

7.    Kandydaci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego otrzymują podwojone punkty za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech przedmiotów wg tabeli w pkt. 6.

8.

1. Za szczególne osiągnięcia, o których mowa w § 4 pkt. 3 litera c można otrzymać:

 za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem:5 punktów

za udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty:
 finalista konkursu ponadwojewódzkiego 10 punktów
finalista konkursu wojewódzkiego
 8 punktów

2.
Za szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum można otrzymać do 6 punktów     

a)
sportowe:

 II-III miejsce w powiecie1 punkt
 I miejsce w powiecie lub udział w etapie wojewódzkim2 punkty
 I-III miejsce w województwie lub udział w etapie ogólnopolskim3 punkty
 II-III miejsce w etapie ogólnopolskim4 punkty
 I miejsce w etapie ogólnopolskim5 punktów
 Reprezentowanie Polski w zawodach i konkursach,
w których biorą udział reprezentacje narodowe
6 punktów


b)
artystyczne:

 II-III miejsce w etapie powiatowym1 punkt
 I miejsce lub laureat konkursu powiatowego2 punkty
 I-III miejsce lub laureat konkursu wojewódzkiego3 punkty
 II-III miejsce lub finalista etapu ogólnopolskiego4 punkty
 I  miejsce lub laureat etapu ogólnopolskiego5 punktów
 Reprezentowanie Polski w zawodach i konkursach,
w których biorą udział reprezentacje narodowe
6 punktów

c)
szczególne osiągnięcia (w konkursach niewymienionych w Decyzji Małopolskiego Kuratora Oświaty, organizowanych przez inne podmioty działające na terenie Szkoły)

 II-III miejsce w etapie powiatowym1 punkt
 I miejsce lub laureat konkursu powiatowego
2 punkty
 I-III miejsce lub laureat konkursu wojewódzkiego
3 punkty
 II-III miejsce lub finalista etapu ogólnopolskiego
4 punkty
 I miejsce lub laureat konkursu ogólnopolskiego
5 punktów

d) osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego - 1 punkt

e)  osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi (wolontariat, pożytek publiczny) - max do 3 punktów

§ 5

 
1.    Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty mają pierwszeństwo przyjęcia do wybranej przez siebie szkoły.

2.    Laureaci konkursów tematycznych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz innych Kuratorów Oświaty w porozumieniu z Małopolskim Kuratorem Oświaty otrzymują w postępowaniu kwalifikacyjnym następującą liczbę punktów:

Konkurs ponadwojewódzki – 12 punktów
Konkurs wojewódzki – 10 punktów
Ogólnopolska olimpiada dla gimnazjalistów (informatyczna, matematyczna i języka angielskiego) w kategorii drużynowej - 6 punktów

3.    Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w szkole są oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, które kandydat składa wraz z kartą informacyjną niezwłocznie w szkole wskazanej przez system OMIKRON, najpóźniej w terminie ustalonym przez kuratora oświaty.
 
Niedostarczenie tych dokumentów w terminie oznacza rezygnację kandydata z przyjęcia do szkoły.

4.    Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna ogłasza wyniki rekrutacji uwzględniając zasadę umieszczania kandydata na liście zgodnie z kolejnością uzyskanych punktów.

5.    Przydział uczniów zrekrutowanych przez system elektroniczny Omikron do międzyoddziałowych grup językowych może być uzależniony od liczby punktów uzyskanych przez kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym (z wyjątkiem klasy E).

6.    Szkoła zastrzega sobie prawo do przydzielenia kandydata, który uzyskał relatywnie mniejszą liczbę punktów, do innej grupy językowej niż zadeklarowana.

7.    Podstawą przyjęcia do konkretnej grupy językowej będzie wynik testu kwalifikacyjnego, do którego zobowiązani są przystąpić we wrześniu wszyscy uczniowie klas pierwszych, określający poziom zaawansowania znajomości danego języka obcego.

8.    W uzasadnionych pisemnie wypadkach w trakcie roku szkolnego uczeń może zostać decyzją Dyrektora i uczących przeniesiony do grupy o innym poziomie zaawansowania.

 

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »